Statut

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 246/2005 (denumită în continuare “OG 26”), persoanele fizice identificate la articolul 7 de mai jos şi-au exprimat intenţia de a înfiinţa în România o asociaţie care se va numi “FRIENDS OF MNAC” (denumită în continuare “Asociaţia”) şi au încheiat prezentul Statut:

CAPITOLUL I. PREVEDERI GENERALE

ART.1. DENUMIREA ASOCIAŢIEI

1.1. Denumirea Asociaţiei este “FRIENDS OF MNAC”, potrivit dovezii privind disponibilitatea numelui Asociaţiei emisă de Ministerul Justiţiei sub numărul 68112/11.12.2008.

ART.2. FORMA JURIDICĂ A ASOCIAŢIEI

2.1. Asociaţia este o persoană juridică privată, non-profit, non-guvernmentală, apolitică şi independentă, înfiinţată sub forma unei asociaţii, în conformitate cu articolul 4 din OG 26.

2.2. Asociaţia este organizată şi acţionează în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, ale prezentului Statut şi ale OG 26.

ART.3. SEDIUL ASOCIAŢIEI

3.1. Sediul Asociaţiei este în Bucureşti, Calea Călăraşilor nr.165, bl.38, tronsonul 3, et.8, ap.33, sector 3.

3.2. Sediul Asociaţiei poate fi mutat în altă locaţie din România în baza Hotărârii Consiliului Director. Înregistrarea schimbării sediului va respecta prevederile articolului 33 din OG 26.

ART.4. ÎNFIINŢAREA DE FILIALE ŞI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE

4.1. Prin hotărârea Adunării Generale, Asociaţia poate înfiinţa filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei. Filialele astfel înfiinţate vor fi înregistrate şi işi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile articolului 13 din OG 26.

4.2. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute în acest fel, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, vor fi utilizate în întregime pentru realizarea scopului Asociaţiei.

ART.5. DURATA ASOCIAŢIEI

5.1. Asociaţia este înfiinţată pe termen nelimitat, începând cu data înregistrării sale în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, în conformitate cu articolul 5 din OG 26.

ART.6.SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

6.1. Scopul Asociaţiei constă în promovarea imaginii Muzeului Naţional de Artă  Contemporană (denumit în cele ce urmează MNAC) şi deschiderea gustului public pentru artă contemporană şi pentru înţelegerea rolului unui muzeu naţional de artă contemporană, precum şi susţinerea în general a intereselor MNAC.

6.2 Obiectivele Asociaţiei sunt:

6.2.1  Promovarea şi contribuirea la elaborarea de acte normative care să îmbunătăţească situaţia actuală a MNAC, precum şi activităţile desfăsurate de MNAC;

6.2.2   Atragerea de fonduri care sunt necesare muzeului pentru:

6.2.2.3 achiziţii lucrării de artă  - cu posibilitatea de a achiziţiona lucrări naţional şi internaţional din străinătate;

6.2.2.4  editarea de publicaţii – cataloage, studii;

6.2.2.5 susţinerea unor programe punctuale proiecte curatoriale şi evenimente speciale complementare (ex. concerte);

6.2.2.6 dinamizarea programului de conferinţe – invitarea unor curatori de renume internaţional, artişti sau  manageri culturali;

6.2.2.7 sustinerea mobilităţii curatorilor, artiştilor români (vizite sau participări la evenimente culturale internaţionale);

6.2.2.8  posibilitatea de a contracta (plati) advertising în presa internaţională (e-flux, art magazines) pentru a promova expoziţiile MNAC;

6.2.2.9 susţinerea programului educaţional.

6.2.3 Desfăşurarea oricăror alte activităţi care ar fi în interesul MNAC;

6.2.4 Promovarea artei contemporane româneşti şi străine în România.

CAPITOLUL II. MEMBRII ASOCIAŢIEI

ART.7. MEMBRII ASOCIAŢIEI

7.1. Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt:

 1. Jacques Louis Werner
 2. Mişu Negriţoiu
 3. Alexander Edward Philip van Breemen
 4. Ioana-Roxana-Ruxandra Ştefan
 5. Dorin Ştefan
 6. Augustin-Răzvan Crişan
 7. Tudor-Flaviu Giurgiu
 8. Florin-Ion Pogonaru
 9. Laura-Erin Gheorghiu-Testa
 10. Martin Eichtinger
 11. Carmen-Alexandra Croitoru
 12. Livio Hurzeler
 13. Ruxandra Balaci

7.2. Orice persoană juridică ce devine membru al Asociaţiei poate să desemneze, după acceptarea sa în Asociaţie, un reprezentant, persoană fizică, în relaţia cu Asociaţia.

ART.8. ADERAREA LA ASOCIAŢIE ŞI ACCEPTAREA MEMBRILOR

8.1. Calitatea de membru al Asociaţiei se obţine în baza unei hotărâri adoptate cu majoritate de voturi (50%+1) de către Adunarea Generală a Asociaţiei, în baza unei cereri scrise pentru dobândirea calităţii de membru. Preşedintele Consiliului Director trebuie să prezinte membrilor Adunării Generale a Asociaţiei fiecare solicitare cu privire la dobândirea calităţii de membru, împreună cu punctul său de vedere în ce priveşte respectiva cerere.

8.2. Noul membru va trebui să plătească contribuţia către Asociaţie, aşa cum a fost aceasta stabilită de către Adunarea Generală.

ART.9. ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI

9.1. Calitatea de membru al Asociaţiei încetează în următoarele cazuri:

9.1.1. retragere, conform prevederilor articolului 9.2 de mai jos;

9.1.2. lichidarea persoanei juridice care este membru al Asociaţiei;

9.1.3. neplata cotizaţiei în conformitate cu articolul 12 de mai jos;

9.1.4. excluderea, prin hotărârea adoptată de Adunarea Generală, în următoarele cazuri:

 1. membrul este declarat în stare de faliment;
 2. membrul întrebuinţează capitalul, bunurile sau renumele Asociaţiei în interes personal sau în interesul unui terţ;
 3. membrul încalcă flagrant prezentul Statut si/sau Actul Constitutiv al Asociaţiei.

9.2. Retragerea unui membru din Asociaţie este posibilă numai la sfârşitul anului contabil prin prezentarea unei declaraţii de retragere scrise. Declaraţia scrisă de retragere trebuie trimisă Preşedintelui prin scrisoare recomandată, cel târziu cu 3 luni înaintea sfârşitului anului contabil. Neplata de către un membru a cotizaţiei anuale datorate într-un termen de 3 luni de la a doua notificare are valoarea unei declaraţii de retragere. Declaraţia de retragere nu are, până la sfârşitul anului contabil, nici o implicaţie asupra drepturilor şi obligaţiilor de membru.

9.3. Orice membru al Asociaţiei poate depune o cerere adresată Adunării Generale pentru excluderea unui alt membru. Cererea de excludere a membrului Asociaţiei trebuie să includă motivele precizate în scris. Preşedintele Consiliului Director trebuie să includă o astfel de propunere pe ordinea de zi a următoarei Adunări Generale. Calitatea de membru al Asociaţiei încetează în ziua în care Adunarea Generală a adoptat hotărârea de a exclude membrul Asociaţiei. Orice membru exclus este răspunzător de prejudiciile produse Asociaţiei şi membrilor acesteia.

ART.10. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

10.1. Membrii Asociaţiei au, în principal, următoarele drepturi:

10.1.1. să aleagă membrii organelor de conducere ale Asociaţiei;

10.1.2. să participe la deliberările Adunărilor Generale prin reprezentanţii lor legali sau prin împuterniciţii autorizaţi să acţioneze în numele lor;

10.1.3. să participe la întâlnirile Consiliului Director prin persoanele desemnate potrivit articolului 7.2 sau prin împuterniciţii autorizaţi să acţioneze în numele lor;

10.1.4. să participe la evenimentele organizate de Asociaţie;

10.1.5. să folosească în toate activităţile sau comunicările publice un simbol care certifică calitatea de membru al Asociaţiei;

10.1.6. să verifice activităţile organelor statutare şi administrarea financiară a activelor Asociaţiei. În baza acestui drept general de control asupra gestiunii operaţiunilor Asociaţiei, ei pot interpela în scris Consiliul Director. Consiliul Director are obligaţia de a răspunde în scris, într-un interval de 30 de zile calendaristice începând din ziua în care interpelarea mai sus menţionata a fost depusă la Secretarul Asociaţiei;

10.1.7. să folosească informaţiile şi serviciile disponibile, în baza calităţii şi rolului de membru ale Asociaţiei.

10.2. Membrii Asociaţiei au, în principal, următoarele obligaţii:

10.2.1. să respecte Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei, precum şi deciziile luate de organele de conducere ale Asociaţiei;

10.2.2. să se comporte astfel încât să nu pună în pericol reputaţia sau poziţia Asociaţiei;

10.2.3. să facă eforturi pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor şi scopului Asociaţiei;

10.2.4. să se informeze în legătură cu faptele care au un impact semnificativ asupra activităţilor Asociaţiei,

10.2.5. să achite contribuţia către Asociaţie, astfel cum aceasta este stabilită de către Consiliul Director.

CAPITOLUL III. REGIMUL ECONOMIC

ART.11. PATRIMONIUL INIŢIAL AL ASOCIAŢIEI

11.1. Valoarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei este de 6.500 RON.

11.2. Contribuţia fiecărui membru fondator al Asociaţiei la patrimoniul iniţial este următoarea:

ART.12. COTIZAŢII

12.1. Consiliul Director stabileşte anual suma minimă a diverselor cotizaţii ale membrilor Asociaţiei, în funcţie de statutul lor (persoane fizice sau juridice).

12.2. Orice modificare a sumei cotizaţiilor este adusă la cunoştinţa membrilor prin scrisoare simplă.

12.3. Cotizaţia datorată este aferentă întregului an în curs.

12.4. Neplata cotizaţiei poate duce la excludere.

ART.13. SURSELE DE VENIT ALE ASOCIAŢIEI

13.1. Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:

13.1.1. Cotizaţiile membrilor;

13.1.2. Donaţiile şi moştenirile, precum şi veniturile din contractele de sponsorizare;

13.1.3. Subvenţiile publice sau private ce i-ar putea fi acordate;

13.1.4. Veniturile din bunuri proprii şi alte mijloace legale de colectare de fonduri;

13.1.5. Veniturile din activităţile sale economice directe (remuneraţiile pentru serviciile furnizate, reclame, abonamente, reviste, etc.);

13.1.6. Alte surse de venit în conformitate cu prevederile articolului 46 alineatul (1) din OG 26.

13.2. Asociaţia va ţine evidenţe exacte şi complete care vor demonstra modul de formare, distribuire şi utilizare a donaţiilor şi contribuţiilor terţilor, precum şi a celorlalte surse de venit ale Asociaţiei.

13.3. Veniturile Asociaţiei se vor folosi cu prioritate pentru realizarea scopului şi a obiectivelor sale, pentru plata cheltuielilor Asociaţiei, precum şi pentru alte destinatii, în conformitate cu prevederile legii.

ART.14. OPERAŢIUNI BANCARE

14.1. Orice operaţiune bancară efectuată de Asociaţie trebuie să fie autorizată prin semnatura a două dintre următoarele persoane: Preşedintele Consiliului Director, Trezorierul, Directorul General.

CAPITOLUL IV. ORGANELE STATUTARE ALE ASOCIAŢIEI

ART.15. ORGANELE STATUTARE

15.1. Organele statutare ale Asociaţiei sunt:

(i)  Adunarea Generală;

(ii)  Consiliul Director;

(iii) Preşedintele Consiliului Director.

ART.16. ADUNAREA GENERALĂ

16.1. Adunarea Generală este organul suprem al Asociaţiei format din toţi membrii Asociaţiei.

16.2. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, nu mai târziu de data de 15 aprilie a fiecărui an calendaristic, pentru a analiza situaţia din anul precedent şi bugetul anului în curs, precum şi ori de câte ori este necesar. Adunarea Generală se convoacă de către Preşedintele Consiliului Director cu cel puţin 21 de zile calendaristice înainte de data la care aceasta va avea loc, prin trimiterea unei invitaţii scrise membrilor Asociaţiei. Invitaţia scrisă adresată membrului Asociaţiei va include numele comercial şi adresa membrului, locul, data şi ora Adunării Generale, precum şi ordinea de zi a Adunării Generale cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor. Invitaţia şi documentele însoţitoare vor fi transmise prin scrisoare simplă sau prin fax.

16.3. Preşedintele trebuie de asemenea să convoace Adunarea Generală a Asociaţiei ori de câte ori i se solicită în scris de către peste 1/3 din membri, iar respectiva Adunare Generală va avea loc cel târziu la 30 de zile calendaristice după ce Preşedintele Consiliului Director a primit solicitarea de a convoca Adunarea Generală.

16.4. Orice membru poate solicita Preşedintelui completarea ordinii de zi cu probleme pe care le consideră de competenţa Adunării Generale, cu condiţia ca cererea să fi fost transmisă Preşedintelui Consiliului Director într-un interval de maxim 8 zile calendaristice de la data trimiterii convocării pentru Adunarea Generală. Ordinea de zi completată, ulterior convocării, cu punctele propuse de către membrii, trebuie transmisă de către Consiliul Director către membrii Asociaţiei cu cel putin 5 zile calendaristice înaintea Adunării Generale.

16.5. Adunarea Generală este statutar întrunită dacă cel puţin 50%+1 dintre membrii Asociaţiei sunt prezenţi sau reprezentaţi. Adunarea Generală adoptă hotărârile cu votul a 75% din membrii prezenţi. Şedinţele Adunării Generale pot avea loc prin conferinţă telefonică sau conferinţă video şi voturile vor fi înregistrate în procesul-verbal al şedinţei.

16.6. Voturile cu privire la aspecte care nu au fost incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale se pot exprima numai dacă toţi membrii Asociaţiei sunt prezenţi şi cu aprobarea tuturor membrilor Asociaţiei.

16.7. Fiecare membru al Asociaţiei are un vot.

16.8. Hotărârile Adunării Generale luate în conformitate cu prevederile legale şi statutare aplicabile sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei, inclusiv pentru cei absenţi şi pentru cei care au votat împotrivă.

16.9. Orice membru al Asociaţiei care, pentru o operaţiune dată, are, fie personal, fie în calitate de mandatar, fie prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, un interes contrar celui al Asociaţiei, va trebui să se abţină de la deliberări şi de la vot cu privire la operaţiunea respectivă. Orice membru al Asociaţiei care contravine acestei procederi va fi responsabil pentru prejudiciile aduse Asociaţiei dacă în lipsa votului său nu s-ar fi putut obţine majoritatea necesară.

16.10. Procesele-verbale ale Adunărilor Generale sunt semnate de Preşedintele Consiliului Director şi Secretarul General.

16.11. Membrii pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală de un împuternicit, în baza unei procuri speciale emisă pentru respectiva adunare. O persoană nu poate reprezenta mai mult de 2 membrii ai Asociaţiei. Membrii semnează o listă de prezenţă care include datele de identificare ale acestora şi ale reprezentanţilor lor legali sau ale împuterniciţilor lor, după caz.

16.12. Adunarea Generală are următoarele responsabilităţi:

16.12.1. să decidă cu privire la strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;

16.12.2. să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei;

16.12.3. să discute, să aprobe şi să modifice situaţiile financiare;

16.12.4. să numească şi să revoce membrii Consiliului Director;

16.12.5. să hotărască cu privire la înfiinţarea de filiale ale Asociaţiei şi de societăţi comerciale;

16.12.6. să decidă în cazul blocării procesului decizional în cadrul Consiliului Director;

16.12.7. să hotărască cu privire la dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei;

16.12.8. să hotărască cu privire la destinaţia activelor rămase după lichidarea Asociaţiei;

16.12.9. să modifice Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei;

16.12.10. să aprobe Codul Etic al membrilor Asociaţiei;

16.12.11. să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege.

ART.17. CONSILIUL DIRECTOR

17.1. Consiliul Director este organul de gestiune al Asociaţiei. Acesta este format din 10 membrii. Fiecare dintre membrii Asociaţiei are dreptul să desemneze o persoană pentru poziţia de membru al Consiliului Director. În prima Adunare, Consiliului Director va alege Preşedintele şi unul sau mai mulţi Vice-Preşedinţi dintre membrii săi şi va stabili termenii mandatului Vice-Preşedinţilor.

17.2. Membrii Consiliului Director sunt numiţi de către Adunarea Generală pentru un mandat de 2 (doi) ani şi pot fi realeşi sau revocaţi oricând de către Adunarea Generală. Orice membru al Consiliului Director al cărui mandat ar expira, îl va păstra până la data şedinţei Adunării Generale care ar trebui să decidă asupra eventualei reînnoiri a acestuia.

17.3. Membrii Consiliului Director trebuie să-şi îndeplinească îndatoririle şi responsabilităţile cu diligenţă şi să nu dezvăluie nici o informaţie confidenţială în legătură cu fapte care, dacă ar fi dezvăluite terţilor, ar putea prejudicia Asociaţia sau membrii acesteia.

17.4. Consiliul Director se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la trei luni. Convocarea va trebui transmisă cu cel puţin 15 zile calendaristice (data poştei) înainte de data propusă pentru adunare, şi va menţiona locul, data, ora şi ordinea de zi a reuniunii. Convocarea va fi trimisă prin scrisoare simplă, fax sau prin e-mail, după caz.

17.5. Şedinţele Consiliului Director sunt statutar întrunite dacă cel puţin 4 dintre membrii Consiliului Director sunt prezenţi. Consiliul Director ia decizii cu vot majoritar de 50%+1 din membrii prezenţi sau reprezentaţi. Şedinţele Consiliului Director pot avea loc prin conferinţă telefonică sau conferinţă video şi voturile vor fi înregistrate în procesul-verbal al şedinţei.

17.6. Fiecare membru al Consiliului Director are un vot.

17.7. Orice membru al Consiliului Director care doreste să fie reprezentat în adunările Consiliului Director trebuie să acorde o procură specială pentru respectiva adunare (care trebuie prezentată în cursul adunării) unui alt membru al Consiliului Director. Un membru al Consiliului Director va putea reprezenta cel mult 2 (doi) membri.

17.8. Fiecare membru al Asociaţiei are dreptul de a fi prezent la adunările Consiliului Director ca observator.

17.9. Consiliul Director are următoarele puteri:

17.9.1. să prezinte Adunării Generale raportul de activitate şi situaţiile financiare ale Asociaţiei pentru anul precedent;

17.9.2. să prezinte Adunării Generale proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul următor, precum şi proiectul programelor Asociaţiei;

17.9.3. să încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, în legătură cu activităţile şi operaţiunile acesteia;

17.9.4. să aprobe organigrama şi politica referitoare la personal;

17.9.5. să decidă cu privire la schimbarea sediului Asociaţiei;

17.9.6. să fixeze suma cotizaţiilor membrilor;

17.9.7. să aducă la îndeplinire deciziile Adunării Generale;

17.9.8. să urmărească realizarea obiectivelor şi a scopului Asociaţiei;

17.9.9. să stabilească grupe de lucru (echipe, comitete, etc.) şi să nominalizeze membrii acestora. Astfel de grupe de lucru pot fi stabilite în mod permanent sau constituite ad-hoc pentru anumite scopuri bine definite;

17.9.10. să indeplinească orice alte atribuţii potrivit hotărârilor Adunării Generale, ale Statutului Asociaţiei sau prevederilor legale.

17.10. Membrii Consiliului Director pot decide delegarea anumitor puteri cu privire la executarea anumitor acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau altor puteri acordate prin Statut sau stabilite de către Adunarea Generală, în condiţiile legii, în favoarea unuia sau mai multor angajaţi ai Asociaţiei sau către terţe persoane, în baza unei procuri speciale.

ART.18. PREŞEDINTELE

18.1. Preşedintele va fi ales de către membrii Consiliului Director dintre membrii săi, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi sau reprezentaţi.

18.2. Preşedintele Consiliului Director este numit pentru o perioadă de 1 an. Un membru al Consiliului Director poate avea cel mult doua mandate consecutive de Preşedinte.

18.3. Preşedintele exercită următoarele funcţii:

18.3.1. reprezintă Asociaţia în relaţiile sale cu terţii, în limitele stabilite prin Actul Constitutiv, hotărârile Adunării Generale şi hotărârile Consiliului Director;

18.3.2. conduce lucrările Adunării Generale şi Consiliului Director;

18.3.3. propune reglementări interne care să asigure buna desfăşurare a operaţiunilor Asociaţiei;

18.3.4. convoacă Adunarea Generală;

18.3.5. pregăteşte raportul anual de activitate al Asociaţiei şi îl supune Consiliului Director spre analiză şi aprobare;

18.3.6. întreprinde toate demersurile administrative sau de altă natură prevăzute de lege.

18.4. Preşedintele poate delega, în caz de absenţă sau indispoziţie temporară, puterile sale către orice membru al Consiliului Director, prin procură specială.

CAPITOLUL V. ORGANELE EXECUTIVE

ART.19. ORGANELE EXECUTIVE

19.1. Organele executive ale Asociaţiei sunt:

 1. Directorul General;
 1. Trezorierul;
 2. Secretarul General.

ART.20. DIRECTORUL GENERAL

20.1. Directorul General este responsabil pentru activitatea de zi cu zi a Asociaţiei, coordonarea grupelor de lucru stabilite, activitatea persoanelor cu funcţii executive şi/sau administrative. Directorul General trebuie să respecte instrucţiunile date în mod legal de Consiliul Director şi de Preşedintele Asociaţiei şi să transmită Preşedintelui şi/sau membrilor Consiliului Director, de fiecare dată când i se va cere, toate informaţiile privind activităţile Asociaţiei.

20.2. Directorul General este desemnat de către Consiliul Director şi poate fi angajat de Asociaţie.

ART.21. TREZORIERUL

21.1. Trezorierul are următoarele atribuţii:

21.1.1. să pună în aplicare hotărârile de ordin financiar ale Consiliului Director;

21.1.2. să controleze contabilitatea, încasările şi cheltuielile;

21.1.3. să controleze, în acord cu Consiliul Director, plasarea şi gestiunea fondurilor disponibile;

21.1.4. să furnizeze Preşedintelui toate informaţiile pe care acesta le solicită;

21.1.5. să prezinte periodic Birolui Executiv situaţia financiară a Asociaţiei;

21.1.6. să pregătească şi să prezinte în fiecare an Consiliului Director, situaţiile financiare ale exerciţiului încheiat;

21.1.7. să propună în fiecare an pentru anul următor un proiect de buget care trebuie înaintat Consiliului Director;

21.1.8. să urmăreasca situaţia încasării cotizaţiilor;

21.1.9. cu o luna înainte de data la care are loc Adunarea Generală anuală, să pună la dispoziţia membrilor Asociaţiei toate situaţiile financiare;

21.1.10. să înmâneze Preşedintelui comentariile făcute de către membrii cu privire la situaţiile financiare, ce trebuie prezentate Adunării Generale.

21.2. Trezorierul este desemnat de către Consiliul Director şi va fi angajat de Asociaţie.

ART.22. SECRETARUL GENERAL

22.1. Secretarul General participă la şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director şi face muncă secretarială pentru ambele organe.

22.2. Secretarul General ţine toate documentele Adunării Generale şi ale Consiliului Director, precum şi toate documentele Asociaţiei.

22.3. Secretarul General este desemnat de către Consiliul Director şi va fi angajat de către Asociaţie.

CAPITOLUL VI. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

ART.23. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

23.1. În caz de dizolvare a Asociaţiei, activele Asociaţiei rămase după încheierea procedurii de lichidare se vor transfera unor persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, în conformitate cu decizia respectivă luată de Adunarea Generală în această privinţă.

CAPITOLUL VII. PREVEDERI FINALE

ART.24. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

24.1. Prezentul Act Constitutiv va fi supus legii române.

24.2. Asociaţia sau membrii organelor sale statutare se angajează să depună toate eforturile pentru a ajunge la o soluţionare amiabilă a oricărui litigiu decurgând din sau în legătura cu acest Act Constitutiv. Dacă nu se ajunge la o soluţie amiabilă într-un termen de 30 de zile calendaristice începând de la data primirii invitaţiei de a participa la conciliere, toate diferendele referitoare la executarea, încetarea sau interpretarea acestui Act Constitutiv vor fi soluţionate de instanţele judecătoresti competente din România.

ART.25. INVALIDARE PARŢIALĂ

25.1. Nulitatea uneia sau a mai multora dintre clauzele stipulate în prezentul Statut nu va putea antrena nulitatea întregului Statut. Prevederea declarată nulă va fi înlocuită cu prevederea legală aplicabilă în materie.

ART.26. PARTENERIATE

26.1. Asociaţia poate forma parteneriate cu alte asociaţii, persoane juridice române sau străine, cu scopul de a desfăşura activităţi aflate în conexiune cu scopul şi obiectivele Asociaţiei. Termenii şi condiţiile respectivului parteneriat vor fi prevăzute în contracte de parteneriat care se vor aproba de Adunarea Generală şi se vor încheia de Preşedintele Consiliului Director sau de alt membru al Consiliului Director mandatat în scris de Consiliul Director.

Semnat la Bucureşti astăzi 22.01.2009, data certificării, în limba română în 7 (sapte) exemplare originale.